Finančno-ekonomický software ANALYST je program, ktorý Vám umožní pravidelne hodnotiť výkonnosť a efektívnosť Vášho podniku. Získate informácie pre zlepšovanie efektívnosti riadenia podniku a podklady pri príprave, uskutočňovaní a kontrole dôležitých rozhodnutí.

ANALYST je myšlienkovo stavaný v širších súvislostiach. Je doplnený interaktívnymi grafmi, diagramami a voliteľnou farebnou vizualizáciou výsledkov. 
Účtovné závierky do roku 2013 sú transformované do výkazov roku 2014.

ANALYST

  • pracuje v užívateľskom prostredí MS EXCEL bez makier
  • je nutné mať v počítači nainštalovaný program EXCEL 2007 alebo novšiu verziu
  • ovládanie programu pomocou užívateľského menu
  • jasný a ľahko pochopiteľný help
  • nastavenie veľkosti zobrazenia pomocou lupy alebo myši
  • nadefinovaná tlač výstupov, možno ju však upraviť
Prajeme Vám veľa hodnotných a užitočných chvíľ pri zoznamovaní sa s naším programom ANALYST.

V2013

umožňuje zadávať vstupné dáta do formulárov účtovných výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, podľa platných účtovných predpisov na rok 2013.  Vstup dát až 50 období. Obdobie je  identifikované jednoznačným názvom a dĺžkou obdobia v mesiacoch.

V2014

umožňuje zadávať vstupné dáta do formulárov účtovných výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, podľa platných účtovných predpisov na rok 2014.  Vstup dát až 50 období. Obdobie je  identifikované jednoznačným názvom a dĺžkou obdobia v mesiacoch. 

BENCHMARK

obsahuje vstupný formulár finančných ukazovateľov konkurenčného prostredia resp. cieľových hodnôt. Vstup dát 50 období.

VÝBER DÁT

obsahuje informačné údaje o projekte, dynamický výber piatich analyzovaných období, kontrolu výkazov a vizualizácie dôležitých údajov. PDF súbor Ukážka

SKRATKY

vysvetľuje skratky použité v programe. PDF súbor Ukážka

SPRACOVANIE

prezentuje výstupy v tabuľkovej a grafickej podobe. Vytvára dynamické grafy v závislosti od počtu sledovaných období.

HELP

poskytuje interaktívnu nápovedu k príslušnej časti programu.