HORIZONTÁLNA ANALÝZA


HORIZONTÁLNA ANALÝZA sa zaoberá porovnávaním zmien jednotlivých položiek účtovných výkazov v časovej postupnosti. Sleduje, ktorý ukazovateľ sa vyvíja inak ako ostatné.

HORIZONTÁLNA ANALÝZA  zachytáva vývojové trendy

 • v majetkovej štruktúre (aktíva)
 • v kapitálovej štruktúre (pasíva)
 • vo výkaze ziskov a strát (náklady a výnosy)


V zvolených obdobiach vyhodnocuje

 • absolútnu výšku zmeny
 • relatívne percentuálne zmeny k východiskovému obdobiu

 
% zmena položky výkazu =  ((Obdobiet+1 – Obdobiet) / Obdobiet ) * 100 

 • Obdobiet+1– Obdobie= absolútna zmena položky

  PDF súbor Ukážka1 PDF súbor Ukážka2


 VERTIKÁLNA ANALÝZA


VERTIKÁLNA ANALÝZA umožňuje percentuálne sledovanie jednotlivých položiek aktív, pasív, nákladov a výnosov k príslušnej základni (Majetok resp. Tržby) za jednotlivé zvolené obdobia.

VERTIKÁLNA ANALÝZA  skúma v jednotlivých obdobiach

 • majetkovú štruktúru (aktíva)
 • kapitálovú štruktúru (pasíva)
 • výkaz ziskov a strát (náklady a výnosy)

 vertikálna analýza v súvahe = ( X / M ) * 100

 vertikálna analýza vo výsledovke = ( X / T ) * 100   

 • X = položka výkazu
 • M = Majetok resp. Celkové aktíva
 • T = Tržby okrem predaja DNM, DHM, a materiálu

Význam zisťovania štruktúry aktív spočíva v tom, že štruktúra aktív poskytuje základné informácie o tom, aká časť aktív podniku sa nachádza vo viazanej forme a aká časť je likvidná.

Štruktúra pasív nás informuje, či podnik využíva kapitál optimálne z pohľadu zadlženosti a viazanosti finančných prostriedkov. Na schopnosti vytvárať a udržiavať rovnovážny stav majetku a  jeho zdrojov závisí ekonomická stabilita podniku.  

Výhody vertikálnej analýzy:

 • nezávisí na medziročnej inflácii
 • umožňuje porovnateľnosť rôznych období
 • porovnáva podnik s konkurenciou
 PDF súbor Ukážka1 PDF súbor Ukážka2ROZDIELOVÉ UKAZOVATELE


ROZDIELOVÉ UKAZOVATELE analyzujú a dávajú možnosť riadiť finančnú situáciu podniku s orientáciou na likviditu. Sú charakterizované čistým pracovným kapitálom (ČPK).

 • ČPK z pozície aktív (manažérsky prístup) je relatívne voľný kapitál, ktorý sa využíva na zaistenie hladkého priebehu hospodárskej činnosti. Predstavuje rozdiel medzi krátkodobým majetkom a krátkodobými cudzími zdrojmi.

 • ČPK z pozície pasív (investorský prístup) je pracujúci dlhodobý kapitál. Vlastník určuje, aká časť sa z neho použije na investovanie a aká na financovanie bežnej činnosti. Predstavuje rozdiel medzi dlhodobými zdrojmi a dlhodobým majetkom.

   PDF súbor Ukážka1 PDF súbor Ukážka2POMEROVÉ UKAZOVATELE


POMEROVÉ UKAZOVATELE analyzujú najdôležitejšie stránky finančnej situácie podniku.

PDF súbor Ukážka1 PDF súbor Ukážka2