TREND

poukazuje na vplyv čiastkových ukazovateľov na vývoj rentability vlastného imania ROE. PDF súbor Ukážka

DIAGRAM

zobrazuje pyramídový rozklad syntetického ukazovateľa rentability vlastného imania ROE. Zároveň vyhodnocuje priaznivý a nepriaznivý vývoj čiastkových ukazovateľov na zmenu rentability vlastného imania.
Modul načrtáva dve riešenia zvyšovania rentability
- vetvu rozkladu ziskovosti tržieb
- vetvu rozkladu doby obratu aktív.
Prvou úrovňou rozkladu je vplyv rentability tržieb, doby obratu aktív a finančnej páky. PDF súbor Ukážka

TABUĽKA

rozkladá syntetický ukazovateľ v tabuľkovej forme. PDF súbor Ukážka