Ukazovatele zadlženosti poskytujú informácie o zadlženosti firmy a rozsahu cudzieho kapitálu, ktorý používa na financovanie svojej činnosti.

Pri vysokej zadlženosti výhodou je, že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný. Úroky z cudzieho kapitálu znižujú daňovú zaťaženosť podniku, nakoľko úrok je súčasťou nákladov, ktoré znižujú zisk (daňový štít). Na druhej strane, nevýhodou je, že má vyššie riziko splácania dlhov.

Pri nízkej zadlženosti firma používa viac vlastného kapitálu, ktorý je drahší.  Výhodou však je, že sa stáva finančne stabilnou a nezávislou.

Cudzí kapitál by nemal prekročiť 70% celkového kapitálu.

 

V programe sledujeme tieto ukazovatele zadlženosti: 

 • Celková zadlženosť aktív
 • Ukazovateľ zadlženosti
 • Finančná páka
 • Úverová zadlženosť aktív
 • Úrokové krytie

 

 • CELKOVÁ ZADLŽENOSŤ AKTÍV je základným ukazovateľom zadlženosti. Pri jej posudzovaní je potrebné zabezpečiť tiež schopnosť splácať úroky, ktoré z dlhov plynú. Vhodné je porovnávať sa s konkurenciou.

       celková zadlženosť aktív = CZdr / M *100

 • CZdr = Cudzie zdroje
 • M = Majetok resp. Celkové aktíva

Ukazovateľ  nám udáva, koľko percent z celkového majetku firmy tvoria cudzie zdroje. Doporučená hodnota celkovej zadlženosti aktív sa pohybuje medzi 30-60%. Pri jej posudzovaní treba brať do úvahy schopnosť splácať úroky, ktoré z dlhov plynú.

 

 • UKAZOVATEĽ ZADLŽENOSTI vypovedá o výške cudzích zdrojov na jednotku vlastného imania.

       ukazovateľ zadlženosti = CZdr / VI *100

 • CZdr = Cudzie zdroje
 • VI = Vlastné imanie

Tento ukazovateľ sledujú banky pri požiadavke podniku o obchodný úver. Ukazovateľ zadlženosti signalizuje, do akej miery by mohli byť ohrozené splátky  veriteľov. Za  prijateľnú hodnotu v rozvinutých krajinách Európy sa považuje 1/3 vlastných zdrojov a 2/3 cudzích zdrojov.

 

 • FINANČNÁ PÁKA je ukazovateľom, ktorý vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál spoločnosti, resp. koľkokrát je celkový kapitál väčší ako vlastné imanie. Za hornú prijateľnú hodnotu v trhovo rozvinutých krajinách Európy sa považuje podiel  1/3 vlastných zdrojov a 2/3 cudzích zdrojov. 

       finančná páka = M / VI 

 • M = Majetok resp. Celkové aktíva
 • VI = Vlastné imanie

Hodnota finančnej páky sa zvyšuje, ak rastie pomer cudzích zdrojov vo firme. Podnik, ktorý má stabilné plánované a ľahko predvídateľné zisky a tržby si môže dovoliť vyššiu finančnú páku, ako podnik, ktorý len ťažko predvída svoj zisk a príliv tržieb.

 

 • ÚVEROVÁ ZADLŽENOSŤ AKTÍV udáva akou časťou bankových úverov je krytý celkový majetok podniku. Pri posudzovaní tohto ukazovateľa nás zaujíma, aký je jeho vývoj v časovom slede. Nakoľko bankové úvery sú súčasťou cudzieho kapitálu, ich  hodnota by mala byť menšia ako 50%.

       úverová zadlženosť aktív = (DBU+KBU) / M * 100 

 • DBÚ = Dlhodobé bankové úvery
 • KBÚ = Krátkodobé bankové úvery
 • M = Majetok resp. Celkové aktíva

Náklady spojené so získaním bankového úveru sú závislé aj na dobe jeho splatnosti. Čím je doba splatnosti úveru dlhšia, tým vyššiu cenu za neho musí užívateľ zaplatiť. Z tohto hľadiska vychádzajú najlacnejšie bežné bankové úvery. Každej firme by malo záležať na  optimálnej finančnej štruktúre, pretože rozhoduje o výške nákladov na kapitál.

 

 • ÚROKOVÉ KRYTIE vyjadruje schopnosť firmy hradiť cenu bankových úverov zo zisku. Je jedným z kritérií pri rozhodovaní o čerpaní úveru. Doporučená hodnota pre úrokové krytie je minimálne na úrovni 1. Ak je nižšia, nemá dostatok zisku na splácanie úrokov.

        Úrokové krytie = (NU + VHpredD) / NU 

 • NÚ = Nákladové úroky
 • VHpredD = výsledok hospodárenia pred zdanením

Úrokové krytie v praxi predpokladá, že  časť zisku vyprodukovaná cudzím kapitálom by mala stačiť na pokrytie nákladov za vypožičaný kapitál. V prípade,  že na zaplatenie úrokov by bolo treba použiť celý zisk, pre podnik by to bola veľmi nežiadúca situácia. Neostali by prostriedky  na rozvoj podniku, ani na vyplatenie podielov pre akcionárov.