Ukazovatele likvidity prezentujú, ako je firma schopná uhrádzať svoje splatné záväzky. Je súhrnom všetkých likvidných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na úhradu svojich splatných záväzkov. Ukazovatele sú ovplyvnené primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov a tiež štruktúrou majetku.

Riadenie ukazovateľov likvidity  má významný dopad  na ekonomiku firmy.

Nízka likvidita spôsobuje

 • problémy so splácaním záväzkov
 • brzdí podnikové zámery
 • znižuje kredit firmy a kazí image firmy

Vysoká likvidita poukazuje na

 • neefektívne využitie peňažných prostriedkov
 • nízku úroveň investícií

Prebytočné finančné zdroje sa dajú použiť na investovanie do cenných papierov, majetkových podielov, skoršiu úhradu dodávateľom, vzdelávaniu pracovníkov, podpore predaja výrobkov a pod. Ak firma má nadbytočné finančné zdroje a nemá príležitosti na investovanie, mala by využiť možnosť uloženia finančných prostriedkov  na termínovaný účet v banke.     

 V programe sledujeme tieto ukazovatele likvidity:

 • Pohotová likvidita
 • Bežná likvidita
 • Celková likvidita
 • Čistý pracovný kapitál  

 • POHOTOVÁ LIKVIDITA dáva do pomeru krátkodobý majetok  bez zásob a pohľadávok s krátkodobým cudzím kapitálom. 

       pohotová likvidita = (FU+KFM) / (KZAV+KBU+KFV+ČRP

 • FU = stav peňazí v hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
 • KFM = krátkodobý finančný majetok
 • KZAV = krátkodobé záväzky
 • KBÚ = krátkodobé bežné úvery
 • KFV = krátkodobé finančné výpomoci
 • ČRP  = časové rozlíšenie pasív

Ukazovateľ nám hovorí, akú časť splatných záväzkov je firma schopná zaplatiť zo svojho finančného majetku ihneď. Prijateľná teoretická hodnota pohotovej likvidity sa pohybuje  v rozmedzí hodnôt  0,2-0,5. Vysoké hodnoty ukazovateľa svedčia o neefektívnom využívaní finančných prostriedkov. Ak peniaze vo firme nie sú efektívne zhodnocované, minimálne treba zvážiť možnosť uloženia finančných prebytkov na termínovaných účtoch v banke.


 • BEŽNÁ LIKVIDITA dáva do pomeru krátkodobý majetok bez zásob s krátkodobým cudzím kapitálom. 

       bežná likvidita = (FU+KFM+KPOH+ČRA) / (KZAV+KBU+KFV+ČRP) 

 • FU = stav peňazí v hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
 • KFM = krátkodobý finančný majetok
 • KPOH = krátkodobé pohľadávky
 • ČRA = časové rozlíšenie aktív
 • KZAV = krátkodobé  záväzky
 • KBÚ = krátkodobé bežné úvery
 • KFV = krátkodobé finančné výpomoci
 • ČRP = časové rozlíšenie pasív 

Odporúčané teoretické hodnoty pre ukazovateľ sú 1,0 – 1,5. Bežná likvidita je ovplyvňovaná  štruktúrou pohľadávok (nedobytné pohľadávky). Pri spresňovaní výpočtu berieme do úvahy aj túto zmeny štruktúry. Príliš vysoké hodnoty bežnej likvidity svedčia o neefektívnom využívaní finančných prostriedkov.


 • CELKOVÁ LIKVIDITA vyjadruje schopnosť firmy hradiť svoje krátkodobé dlhy prostredníctvom krátkodobého majetku. Ukazovateľ signalizuje, či má firma dostatok krátkodobých prostriedkov na financovanie bežnej prevádzky. 

       celková likvidita = (FU+KFM+KPOH+ZAS+ČRA) / (KZAV+KBU+KFV+ČRP)

 • FU = stav peňazí v hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
 • KFM = krátkodobý finančný majetok
 • KPOH = krátkodobé pohľadávky
 • ZAS = zásoby
 • ČRA = časové rozlíšenie aktív
 • KZAV = krátkodobé záväzky
 • KBÚ = krátkodobé bežné úvery
 • KFV = krátkodobé finančné výpomoci
 • ČRP  = časové rozlíšenie pasív 

Optimálne teoretické hodnoty pre ukazovateľ predstavujú interval od 2,0 – 2,5. Celková likvidita je ovplyvňovaná štruktúrou zásob (nepredajné zásoby) a štruktúrou pohľadávok (nedobytné pohľadávky). Pri spresňovaní výpočtu berieme do úvahy aj tieto zmeny štruktúry.


 • ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL udáva schopnosť vytvoriť z vlastnej hospodárskej činnosti finančné prebytky, ktoré je možné použiť k financovaniu bežných potrieb. Pre jeho výpovednú hodnotu o voľných finančných prostriedkoch ho zaraďujeme k ukazovateľom likvidity. 

       čistý pracovný kapitál = (FU+KFM+KPOH+ZAS+ČRA) - (KZAV+KBU+KFV+ČRP) 

 • FU = stav peňazí v hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
 • KFM = krátkodobý finančný majetok
 • KPOH = krátkodobé pohľadávky
 • ZAS = zásoby
 • ČRA = časové rozlíšenie aktív
 • KZAV = krátkodobé záväzky
 • KBÚ = krátkodobé bežné úvery
 • KFV = krátkodobé finančné výpomoci
 • ČRP =  časové rozlíšenie pasív 

Ak má  byť firma likvidná, musí mať potrebnú výšku relatívne voľného kapitálu, čo znamená prebytok krátkodobých likvidných aktív nad krátkodobými zdrojmi, teda jeho hodnota by mala byť kladná.