Ukazovatele aktivity patria do skupiny pomerových ukazovateľov. S ich pomocou sa dá zistiť, či je veľkosť jednotlivých druhov aktív  ( majetku ) súvahy v pomere k súčasným alebo budúcim hospodárskym aktivitám ( tržby) podniku primeraná.
Ukazovatele aktivity merajú schopnosť podniku efektívne hospodáriť so svojím majetkom, resp. aktívami.  Ak ich má viac než je účelné, vznikajú mu zbytočné náklady a tým aj nízky zisk. Nedostatok majetku má za následok nízky objem výroby a podnik prichádza o tržby. 

Pre objektívnejšie posúdenie daného stavu ukazovateľov aktivity  je dôležité okrem porovnania trendov za určité obdobie, aj porovnanie s konkurenčnými podnikmi.

 V programe sledujeme tieto ukazovatele aktivity:

 • Doba obratu aktív
 • Doba obratu zásob
 • Doba splatnosti KPOH
 • Doba splatnosti KPOH z obch. styku
 • Doba splatnosti KZAV
 • Doba splatnosti KZAV z obch. styku
 • Obrat aktív
 • Obratový cyklus peňazí

 

 • DOBA OBRATU AKTÍV je ukazovateľ, ktorý vyjadruje počet dní za ktoré sa aktíva podniku obrátia v tržbách.

       doba obratu aktív = (M / T) * počet dní v období

 • M = Majetok
 • T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

 Ak je doba obratu príliš dlhá ( viac ako 365 dní ) alebo vyššia ako v konkurenčných podnikoch, mali by sa zvýšiť tržby, alebo uvažovať o ďalšom využití aktív alebo jeho odpredaji.  

 

 • DOBA OBRATU ZÁSOB vypovedá o tom, koľko dní trvá jedna obrátka zásob v dňoch.

       doba obratu zásob = ( ZAS / T ) * počet dní v období

 • Z = Zásoby
 • T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

 Pri nízkej obratovosti zásob sa dá usudzovať, že firma má neproduktívne zásoby. V nich sú umŕtvené finančné prostriedky, ktoré znamenajú nadbytočné finančné náklady.

 

 • DOBA SPLATNOSTI KRÁKODOBÝCH POHĹADÁVOK vyčísľuje, koľko dní v priemere trvá, kým dôjde k inkasu od vzniku nároku na platbu.

       doba splatnosti krátkodobých pohľadávok = (KPOH / T) * počet dní v období

 • KPOH = Krátkodobé pohľadávky
 • T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

 Čím je doba splatnosti pohľadávok dlhšia, tým sú vyššie požiadavky na obchodný úver a z toho vyplývajú vyššie náklady. Pre spresnenie výpočtu ukazovateľa je treba poznať výšku krátkodobých nedobytných pohľadávok, pretože nadhodnocujú reálnu dobu inkasa.

 

 • DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH POHĹADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU vyjadruje priemernú dobu, počas ktorej sú financovaní, spravidla bezúročne, odberatelia.

       doba splatnosti KPOH z obch. styku = KPOH z obch. styku / T * počet dní v období

 • KPOH z obch. styku = Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku
 • T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

 Vysoký ukazovateľ doby inkasa pohľadávok z obchodného styku môže poukazovať na problematické portfólio odberateľov so zlou platobnou morálkou. Ak je takýto trend dlhodobý, mala by firma uvažovať o opatreniach na zrýchlenie inkasa svojich pohľadávok.

 

 • DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV vyjadruje splatnosť všetkých krátkodobých záväzkov v dňoch, t.j. doby od vzniku záväzku po jeho úhradu.

       doba splatnosti KZAV = KZAV / T * počet dní v období 

 • KZAV = Krátkodobé záväzky
 • T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

 Je vhodné porovnať  vlastnú platobnú disciplínu s disciplínou odberateľov. Príliš veľký rozdiel medzi dobami splatnosti  vypovedá o nekonsolidovaných hospodárskych vzťahoch, čo má za následok spomalenie peňažných tokov v ekonomike.

 

 • DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV Z OBCHODNÉHO STYKU vyjadruje priemernú dobu od vzniku záväzku po jeho zaplatenie.

       doba splatnosti KZAV z obch. styku = KZAV z obch. styku / T * počet dní v období 

 • KZAV z obch. styku = Krátkodobé záväzky z obchodného styku
 • T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

 V takomto prípade ide o obchodný úver poskytnutý zo strany dodávateľa, resp. veriteľa. Vyššie hodnoty môžu naznačovať neschopnosť splácať dlhy, alebo špekulácie v zmysle držby likvidných prostriedkov na získanie dodatočných výnosov.

 

 • OBRAT AKTÍV udáva, koľkokrát sa aktíva obrátia v ročných tržbách, čiže koľkokrát sú tržbami obnovené.

        obrat aktív = T / M 

 • T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov
 • M = Majetok firmy, resp. celkové aktíva

Všeobecne platí, že čím vyššia hodnota ukazovateľa, tým lepšie. Minimálne doporučená hodnota ukazovateľa je 1. Táto hodnota však býva ovplyvňovaná príslušnosťou k určitému odvetviu v národnom hospodárstve. Nízka hodnota znamená neefektívne využitie majetkovej vybavenosti firmy.

 

 • OBRATOVÝ CYKLUS PEŇAZÍ sleduje spôsob financovania prevádzkovej činnosti podniku.

       Obratový cyklus peňazí = DO_ZAS + DS_KPOHobch – DS_KZAVobch

 • DO_ZAS = Doba obratu zásob
 • DS_KPOHobch = Doba splatnosti krátkodobých pohľadávok z obch. styku
 • DS_KZAVobch = Doba splatnosti krátkodobých záväzkov z obchodného styku

 Čím je kratší obratový cyklus peňazí, tým je menšia potreba čistého pracovného kapitálu.


Cesty skracovania obratového cyklu peňazí 

 • skrátenie doby obratu zásob
 • skrátenie doby inkasa krátkodobých pohľadávok
 • predĺženie dodávateľského úveru