Snaha včas rozpoznať začínajúce príčiny nestability v podniku a predísť ich prudkému štádiu viedla k vzniku predikčných modelov. Prognóza vývoja finančnej situácie je založená na hodnotení doterajších výsledkov firmy. Sú v nich obsiahnuté príznaky ďalšieho vývoja. Predikčné modely umožňujú s primeranou spoľahlivosťou zaradiť podnik medzi  prosperujúce, resp. neprosperujúce podniky.

Podrobnú rekapituláciu bodovania a hodnotenia jednotlivých modelov vám umožní ukážka z programu ANALYST. Zároveň vám umožní sledovať, ako sa predikčné modely v hodnotení firmy zhodujú a akú majú výpovednú hodnotu. 
                 PDF súbor Ukážka


V programe ANALYST sa venujeme týmto modelom

 • Králičkov rýchly test
 • Altmanov Z-score
 • Index bonity
 • Index IN05

  

 • KRÁLIČKOV RÝCHLY TEST s dobrou vypovedacou schopnosťou vyhodnotí analyzovanú firmu pomocou štyroch ukazovateľov. 
 • Kvóta vlastného kapitálu
 • Doba splácania dlhu

     charakterizujú finančnú stabilitu a solventnosť firmy

 • Podiel Cash flow na tržbách
 • Rentabilita celkového kapitálu ROA

     ukazovatele analyzujú výnosovú situáciu firmy

Ohodnotenie  firmy sa stanoví priradením bodov za každý ukazovateľ podľa tabuľky. Výsledná známka je ich jednoduchým aritmetickým priemerom a ihneď poukazuje na trend ekonomiky podniku za hodnotené obdobia.

  

 • ALTMANOV Z-SCORE je ďalšou z metód systémov včasného varovania a  zahŕňa päť ukazovateľov.

          Z-score = 0,717 x A + 0,847 x B + 3,107 x C + 0,420 x D + 0,998 x E 

 • A = ČPK / Celkové aktíva
 • B = Nerozdelený zisk / Celkové aktíva
 • C = (Zisk pred zdanením a úroky) / Celkové aktíva
 • D = Trhová hodnota vlastného kapitálu / Cudzí kapitál
 • E = Tržby / Celkové aktíva

Po dosadení jednotlivých hodnôt ukazovateľov vypočítame Z-score, ktoré podľa klasifikačnej schémy zaradí podnik do jednej z troch možných kategórií. Na základe analýzy v jednotlivých rokoch je ihneď vidieť, aká je jeho tendencia na najbližšie obdobie.

  

 • INDEX BONITY pracuje so šiestimi pomerovými ukazovateľmi.  Výsledný index v jednotlivých obdobiach vypočítame podľa rovnice 

         Index bonity IB = 1,5 x A + 0,08 x B + 10 x C + 5 x D + 0,3 x E + 0,1 x F 

 • A = Cash flow / Cudzie zdroje
 • B = Celkové aktíva / Cudzie zdroje
 • C = Zisk pred zdanením / Celkové aktíva
 • D = Zisk pred zdanením / Celkové výkony
 • E = Zásoby / Celkové výkony 
 • F = Celkové výkony / Celkové aktíva

       Podnik, ktorý má hodnotu IB menšiu ako nula, speje k bankrotu. Čím je dosiahnutý IB  väčší, tým  je prognóza finančnej situácie podniku lepšia.

  

 • INDEX IN05 umožňuje posúdiť finančnú výkonnosť podniku. Je vytvorený podľa testov z dát priemyselných podnikov z roku 2004 a má tento tvar 

              Index IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C + 0,21 x D + 0,09 x E 

 • A = Aktíva / Cudzí kapitál
 • B = EBIT / Nákladové úroky
 • C = EBIT / Celkové aktíva
 • D = Celkové výnosy / Celkové aktíva
 • E = Obežné aktíva / Krátkodobé záväzky a úvery

 Podobne ako pri predchádzajúcich metódach prognózovania, výsledný ukazovateľ zaradí podnik do klasifikačnej schémy z ktorej jednoznačne vyplýva aká je finančná budúcnosť podniku.