Vývoj vo firme pôjde žiadúcim smerom, ak sú v podniku dodržané určité závislosti, takzvané ekonomické normály.

Počítajú sa pomocou medziročných indexov rastu týchto ukazovateľov:

 • Čistý zisk
 • Pridaná hodnota
 • Tržby
 • Zásoby
 • Náklady
 • Dlhodobý hmotný majetok
 • Osobné náklady

 Pre úspešný rozvoj podniku je potrebné, aby platili nasledujúce vzťahy.

                                    >  IN  

IEAT  >  IPH  >  ITRŽBY   >  IDHM  >  ION

                                    >  IZAS

Ak nie sú dodržané a neprebieha extenzívny rozvoj podniku, signalizuje to nepriaznivý dopad na budúcnosť firmy.

 

Cieľom modelu je hľadať spôsoby ako zabezpečiť, aby dynamika výstupov  bola vyššia ako dynamika vstupov.

 • IEAT > IPH

Index EAT (čistý zisk) má rásť rýchlejšie ako Index pridanej hodnoty. Pre prosperujúci podnik je žiadúce, aby čistý zisk rástol čo najrýchlejšie, teda ešte rýchlejšie ako Index pridanej  hodnoty.

 • IPH > ITRŽBY

 Index pridanej hodnoty má rásť rýchlejšie ako index tržieb. Pridaná hodnota  v sebe nesie viac zisku pre podnik ako tržby, ktoré obsahujú v sebe okrem zisku aj náklady. 

 • ITRŽBY > IZAS

Index tržieb v prosperujúcom podniku rastie rýchlejšie ako index zásob. Vysoké zásoby, ktoré neprinášajú adekvátnu výšku tržieb, sú neefektívne.

 • ITRŽBY > IN

V podniku ktorému sa darí, musí rásť index tržieb rýchlejšie ako index nákladov. V opačnom prípade  podnik smeruje  zákonite k strate.

 • ITRŽBY > IDHM

Index tržieb má rásť rýchlejšie ako Index dlhodobého hmotného majetku. Podnik potrebuje mať efektívny majetok, ktorý mu vyprodukuje adekvátne tržby. Príliš veľa majetku a málo tržieb vedie k strate a zlej finančnej situácii v podniku.

 • IDHM > ION

Index dlhodobého hmotného majetku má rásť rýchlejšie ako osobné náklady. Vyjadruje vyššiu vybavenosť pracovníkov dlhodobým hmotným majetkom.