Ukazovateľ Čistý pracovný kapitál (ČPK) slúži k analýze riadenia finančnej situácie podniku s orientáciou na jeho likviditu. Ak má  byť podnik likvidný, musí mať potrebnú výšku relatívne voľného kapitálu, to znamená prebytok krátkodobých likvidných aktív nad krátkodobými zdrojmi.

Dynamiku zmeny čistého pracovného kapitálu sledujeme z dvoch hľadísk:

 • z pozície aktív (manažérsky prístup)
 • z pozície pasív (investorský prístup)

 • Čistý pracovný kapitál z pozície aktív sa vypočíta ako rozdiel medzi krátkodobým majetkom a krátkodobými cudzími zdrojmi. 

      ČPK z pozície aktív = ( ZAS+KPOH+KFM+FU+ČRA) – KCZdr 

 • ZAS = zásoby
 • KPOH = krátkodobé pohľadávky
 • KFM = krátkodobý finančný majetok
 • FU =  stav peňazí v hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
 • ČRA = časové rozlíšenie aktív
 • KCZdr = krátkodobé cudzie zdroje 

Je to relatívne voľný kapitál, ktorý sa môže využívať  na zaistenie bezproblémového priebehu hospodárskej činnosti. Takýto pohľad predstavuje tzv. manažérsky  prístup výpočtu


 • Čistý pracovný kapitál z pozície pasív vypočítame ako rozdiel medzi dlhodobými zdrojmi a dlhodobým majetkom. 

      ČPK z pozície pasív = ( VI + DCZdr ) – DM 

 • VI = vlastné imanie
 • DCZdr = dlhodobé cudzie zdroje
 • DM = dlhodobý majetok 

Vlastník firmy si vyhradzuje právo rozhodovať o dlhodobom financovaní. Určuje, koľko z dlhodobého kapitálu pripadne na financovanie  bežnej činnosti. Je to tzv. investorský prístup výpočtu.