Benchmarking je metóda finančnej analýzy, pri ktorej podnik porovnáva dosiahnuté výsledky svojich ukazovateľov s konkurenciou, resp. cieľmi, ktoré plánuje dosiahnúť. 

Vhodné je porovnávať podniky podľa predmetu ich činnosti, vyjadrené číselníkom štatistickej klasifikácie ekonomických činnosti SK NACE.

Benchmarking

  • objektivizuje závery o finančnej situácii spoločnosti
  • určuje silné a slabé stránky
  • obmedzuje finančné riziko investorov
  • pripravuje podklady pre správne finančné rozhodnutia

Metóda benchmarkingu,  sa vo svete stále viac rozvíja. S výsledkami  je potrebné  zaobchádzať obozretne, nakoľko pri získavaní relevantných údajov môžu nastať ťažkosti ako napríklad:

  • nedostatok dát
  • neúplné údaje
  • údaje v inej štruktúre a pod.