Prednedávnom som si spomenul na priateľa Karola zo študentských čias. Zaujal ma svojim prístupom k životu, najmä energiou, ktorá ho poháňala stále dopredu. Keď našiel svoju slabinu,  pracoval na nej, kým sa nestala jeho silnou stránkou.

V tomto čase sa zamýšľam, či sa skutočne svojim slabinám (slabým stránkam) treba maximálne venovať.
Eliminovať ich, odstrániť alebo urobiť z nich silné stránky?

Napadá ma, že keď ma bolí zub, darmo sa budem utešovať, aký som zdravý. Mám tlak 125/80, ktorý by mi mohol kdekto závidieť, ale kým nedám zub do poriadku, tak je to nanič. Nepomohol by mi tlak ani 120/70, aby som sa lepšie cítil. Tá moja slabina, boľavý zub, ma obmedzuje a ťahá dolu vodou.

Podvečer starostlivo pripravujete pikantný maďarský guláš a zrazu zistíte, že už nemáte pálivú papriku. Už to nebude ono, chuťové poháriky si neprídu na svoje, nepomôže tomu ani ďalšia výborná ingrediencia. Slabina ťahá dolu vodou.

Športovec môže byť perfektne pripravený na preteky, ale i tá najmenšia vec ho môže tak ochromiť , že zostane na chvoste.

A keď sme pri tom športe, dovolím si svoju srdcovku. V šachu podľa odborníkov je mimoriadne dôležitá profylaktika. Pri partii treba najskôr eliminovať súperove potenciálne hrozby, aby nás neprekvapil a až potom sa venovať svojim plánom. Údajne šachoví veľmajstri venujú až 80 % času na premýšľanie, čo chce súper alebo čím hrozí.
Tento systém  opatrnosti využívajú banky pri hodnotení svojich klientov, aby mohli posúdiť riziká obchodu.  

 

A ako to vyzerá vo vašej firme? Hľadáte a venujete pozornosť slabým stránkam, aby vás neochromovali a nestiahli dolu vodou?

Majú pre vás väčší vplyv než silné stránky pri určovaní diagnózy finančného zdravia firmy?

Mne z toho vyplýva jedno. Treba sa zastaviť, vystúpiť hore, porozhliadnuť sa a z vtáčej perspektívy si ujasniť silné a slabé stránky, ich vplyv na chod firmy a začať konať.

A otázka na vás. Dali by ste si v Paríži ujsť výstup na Eiffelovku?


Program ANALYST umožňuje modelovať obratový cyklus peňazí v jednotlivých jeho položkách a zároveň sledovať vplyv na prechodnú výšku prostriedkov na finančných účtoch.

Zároveň sleduje vplyv týchto zmien na likviditu podniku. Prepočítava zmeny likvidity pohotovej, bežnej a celkovej v percentách. 

 

obratový cyklus peňazí = DO_ZAS + DS_KPOHobch – DS_KZAVobch 

 • DO_ZAS = doba obratu zásob v dňoch
 • DS_KPOHobch = doba splatnosti KPOH z obchodného styku
 • DS_KZAVobch = doba splatnosti KZAV z obchodného styku

  

 • Vplyv zmeny DOBY OBRATU ZÁSOB  
 • Predĺženie
  • Predlžuje obratový cyklus
  • Znižuje prechodne stav finančných prostriedkov 
 • Skrátenie
  • Skracuje obratový cyklus
  • Zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

  

 • Vplyv zmeny SPLATNOSTI  KRÁTKODOBÝCH  POHĹADÁVOK     
 • Predĺženie
  • Predlžuje obratový cyklus
  • Znižuje prechodne stav finančných prostriedkov 
 • Skrátenie
  • Skracuje obratový cyklus
  • Zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

  

 • Vplyv zmeny SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV   
 • Predĺženie
  • skracuje obratový cyklus
  • zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

 • Skrátenie
  • predlžuje obratový cyklus
  • znižuje prechodne stav finančných prostriedkov

 

EKONOMICKÉ INDEXY zachytávajú medziročnú zmenu a slúžia na meranie dynamiky ekonomických javov.

 Ekonomické indexy majú charakter

 • reťazového indexu
 • relatívneho prírastkového indexu

Pomocou reťazového indexu (index zmeny) môžeme porovnávať a analyzovať vývoj jednotlivých nákladových a majetkových položiek v čase. Vypočíta sa ako pomer  bežného obdobia s obdobím predchádzajúcim podľa vzorca

  Ipoložky = ( Xt+1 / X)

 • t = obdobie
 • x = položka

 Pre väčšiu výpovednú hodnotu je vhodné vypočítať relatívny prírastkový index, ktorý sleduje  indexy jednotlivých majetkových a nákladových položiek a zároveň hodnotí ich vývoj k indexu tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb).

  Ipoložky /  Itržieb =  ( Xt+1 / X) / ( Bt+1 / B)


 
Relatívny index umožňuje zistiť príčiny rýchlejšieho rastu sledovanej položky oproti rastu tržieb.

 •  Ak Inákladovej položky / Itržieb  => 1, vývoj je negatívny
 • Ak  Inákladovej položky / Itržieb    < 1, vývoj je pozitívny


Nákladová položka vzhľadom k tržbám by mala rásť pomalšie. Ak náklady rastú rýchlejšie, je potrebné zistiť príčinu neželaného javu.

 • Ak IEAT / Itržieb > 1, vývoj je pozitívny
 • Ak IEAT / Itržieb <= 1, vývoj je negatívny

Čistý zisk (EAT) vzhľadom k tržbám by mal rásť rýchlejšie. Ak EAT  rastie pomalšie alebo klesá, je potrebné hľadať príčinu neželaného ekonomického javu.

Snaha včas rozpoznať začínajúce príčiny nestability v podniku a predísť ich prudkému štádiu viedla k vzniku predikčných modelov. Prognóza vývoja finančnej situácie je založená na hodnotení doterajších výsledkov firmy. Sú v nich obsiahnuté príznaky ďalšieho vývoja. Predikčné modely umožňujú s primeranou spoľahlivosťou zaradiť podnik medzi  prosperujúce, resp. neprosperujúce podniky.

Podrobnú rekapituláciu bodovania a hodnotenia jednotlivých modelov vám umožní ukážka z programu ANALYST. Zároveň vám umožní sledovať, ako sa predikčné modely v hodnotení firmy zhodujú a akú majú výpovednú hodnotu. 
                 PDF súbor Ukážka


V programe ANALYST sa venujeme týmto modelom

 • Králičkov rýchly test
 • Altmanov Z-score
 • Index bonity
 • Index IN05

  

 • KRÁLIČKOV RÝCHLY TEST s dobrou vypovedacou schopnosťou vyhodnotí analyzovanú firmu pomocou štyroch ukazovateľov. 
 • Kvóta vlastného kapitálu
 • Doba splácania dlhu

     charakterizujú finančnú stabilitu a solventnosť firmy

 • Podiel Cash flow na tržbách
 • Rentabilita celkového kapitálu ROA

     ukazovatele analyzujú výnosovú situáciu firmy

Ohodnotenie  firmy sa stanoví priradením bodov za každý ukazovateľ podľa tabuľky. Výsledná známka je ich jednoduchým aritmetickým priemerom a ihneď poukazuje na trend ekonomiky podniku za hodnotené obdobia.

  

 • ALTMANOV Z-SCORE je ďalšou z metód systémov včasného varovania a  zahŕňa päť ukazovateľov.

          Z-score = 0,717 x A + 0,847 x B + 3,107 x C + 0,420 x D + 0,998 x E 

 • A = ČPK / Celkové aktíva
 • B = Nerozdelený zisk / Celkové aktíva
 • C = (Zisk pred zdanením a úroky) / Celkové aktíva
 • D = Trhová hodnota vlastného kapitálu / Cudzí kapitál
 • E = Tržby / Celkové aktíva

Po dosadení jednotlivých hodnôt ukazovateľov vypočítame Z-score, ktoré podľa klasifikačnej schémy zaradí podnik do jednej z troch možných kategórií. Na základe analýzy v jednotlivých rokoch je ihneď vidieť, aká je jeho tendencia na najbližšie obdobie.

  

 • INDEX BONITY pracuje so šiestimi pomerovými ukazovateľmi.  Výsledný index v jednotlivých obdobiach vypočítame podľa rovnice 

         Index bonity IB = 1,5 x A + 0,08 x B + 10 x C + 5 x D + 0,3 x E + 0,1 x F 

 • A = Cash flow / Cudzie zdroje
 • B = Celkové aktíva / Cudzie zdroje
 • C = Zisk pred zdanením / Celkové aktíva
 • D = Zisk pred zdanením / Celkové výkony
 • E = Zásoby / Celkové výkony 
 • F = Celkové výkony / Celkové aktíva

       Podnik, ktorý má hodnotu IB menšiu ako nula, speje k bankrotu. Čím je dosiahnutý IB  väčší, tým  je prognóza finančnej situácie podniku lepšia.

  

 • INDEX IN05 umožňuje posúdiť finančnú výkonnosť podniku. Je vytvorený podľa testov z dát priemyselných podnikov z roku 2004 a má tento tvar 

              Index IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C + 0,21 x D + 0,09 x E 

 • A = Aktíva / Cudzí kapitál
 • B = EBIT / Nákladové úroky
 • C = EBIT / Celkové aktíva
 • D = Celkové výnosy / Celkové aktíva
 • E = Obežné aktíva / Krátkodobé záväzky a úvery

 Podobne ako pri predchádzajúcich metódach prognózovania, výsledný ukazovateľ zaradí podnik do klasifikačnej schémy z ktorej jednoznačne vyplýva aká je finančná budúcnosť podniku.

Vývoj vo firme pôjde žiadúcim smerom, ak sú v podniku dodržané určité závislosti, takzvané ekonomické normály.

Počítajú sa pomocou medziročných indexov rastu týchto ukazovateľov:

 • Čistý zisk
 • Pridaná hodnota
 • Tržby
 • Zásoby
 • Náklady
 • Dlhodobý hmotný majetok
 • Osobné náklady

 Pre úspešný rozvoj podniku je potrebné, aby platili nasledujúce vzťahy.

                                    >  IN  

IEAT  >  IPH  >  ITRŽBY   >  IDHM  >  ION

                                    >  IZAS

Ak nie sú dodržané a neprebieha extenzívny rozvoj podniku, signalizuje to nepriaznivý dopad na budúcnosť firmy.

 

Cieľom modelu je hľadať spôsoby ako zabezpečiť, aby dynamika výstupov  bola vyššia ako dynamika vstupov.

 • IEAT > IPH

Index EAT (čistý zisk) má rásť rýchlejšie ako Index pridanej hodnoty. Pre prosperujúci podnik je žiadúce, aby čistý zisk rástol čo najrýchlejšie, teda ešte rýchlejšie ako Index pridanej  hodnoty.

 • IPH > ITRŽBY

 Index pridanej hodnoty má rásť rýchlejšie ako index tržieb. Pridaná hodnota  v sebe nesie viac zisku pre podnik ako tržby, ktoré obsahujú v sebe okrem zisku aj náklady. 

 • ITRŽBY > IZAS

Index tržieb v prosperujúcom podniku rastie rýchlejšie ako index zásob. Vysoké zásoby, ktoré neprinášajú adekvátnu výšku tržieb, sú neefektívne.

 • ITRŽBY > IN

V podniku ktorému sa darí, musí rásť index tržieb rýchlejšie ako index nákladov. V opačnom prípade  podnik smeruje  zákonite k strate.

 • ITRŽBY > IDHM

Index tržieb má rásť rýchlejšie ako Index dlhodobého hmotného majetku. Podnik potrebuje mať efektívny majetok, ktorý mu vyprodukuje adekvátne tržby. Príliš veľa majetku a málo tržieb vedie k strate a zlej finančnej situácii v podniku.

 • IDHM > ION

Index dlhodobého hmotného majetku má rásť rýchlejšie ako osobné náklady. Vyjadruje vyššiu vybavenosť pracovníkov dlhodobým hmotným majetkom.

Benchmarking je metóda finančnej analýzy, pri ktorej podnik porovnáva dosiahnuté výsledky svojich ukazovateľov s konkurenciou, resp. cieľmi, ktoré plánuje dosiahnúť. 

Vhodné je porovnávať podniky podľa predmetu ich činnosti, vyjadrené číselníkom štatistickej klasifikácie ekonomických činnosti SK NACE.

Benchmarking

 • objektivizuje závery o finančnej situácii spoločnosti
 • určuje silné a slabé stránky
 • obmedzuje finančné riziko investorov
 • pripravuje podklady pre správne finančné rozhodnutia

Metóda benchmarkingu,  sa vo svete stále viac rozvíja. S výsledkami  je potrebné  zaobchádzať obozretne, nakoľko pri získavaní relevantných údajov môžu nastať ťažkosti ako napríklad:

 • nedostatok dát
 • neúplné údaje
 • údaje v inej štruktúre a pod.

Ukazovateľ Čistý pracovný kapitál (ČPK) slúži k analýze riadenia finančnej situácie podniku s orientáciou na jeho likviditu. Ak má  byť podnik likvidný, musí mať potrebnú výšku relatívne voľného kapitálu, to znamená prebytok krátkodobých likvidných aktív nad krátkodobými zdrojmi.

Dynamiku zmeny čistého pracovného kapitálu sledujeme z dvoch hľadísk:

 • z pozície aktív (manažérsky prístup)
 • z pozície pasív (investorský prístup)

Ukazovatele likvidity prezentujú, ako je firma schopná uhrádzať svoje splatné záväzky. Je súhrnom všetkých likvidných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na úhradu svojich splatných záväzkov. Ukazovatele sú ovplyvnené primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov a tiež štruktúrou majetku.

Riadenie ukazovateľov likvidity  má významný dopad  na ekonomiku firmy.

Nízka likvidita spôsobuje

 • problémy so splácaním záväzkov
 • brzdí podnikové zámery
 • znižuje kredit firmy a kazí image firmy

Ukazovatele aktivity patria do skupiny pomerových ukazovateľov. S ich pomocou sa dá zistiť, či je veľkosť jednotlivých druhov aktív  ( majetku ) súvahy v pomere k súčasným alebo budúcim hospodárskym aktivitám ( tržby) podniku primeraná.
Ukazovatele aktivity merajú schopnosť podniku efektívne hospodáriť so svojím majetkom, resp. aktívami.  Ak ich má viac než je účelné, vznikajú mu zbytočné náklady a tým aj nízky zisk. Nedostatok majetku má za následok nízky objem výroby a podnik prichádza o tržby. 

Ukazovatele zadlženosti poskytujú informácie o zadlženosti firmy a rozsahu cudzieho kapitálu, ktorý používa na financovanie svojej činnosti.

Pri vysokej zadlženosti výhodou je, že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný. Úroky z cudzieho kapitálu znižujú daňovú zaťaženosť podniku, nakoľko úrok je súčasťou nákladov, ktoré znižujú zisk (daňový štít). Na druhej strane, nevýhodou je, že má vyššie riziko splácania dlhov.

Pri nízkej zadlženosti firma používa viac vlastného kapitálu, ktorý je drahší.  Výhodou však je, že sa stáva finančne stabilnou a nezávislou.

Cudzí kapitál by nemal prekročiť 70% celkového kapitálu.

 

V programe sledujeme tieto ukazovatele zadlženosti: 

Ukazovatele rentability patria do skupiny pomerových ukazovateľov. Sledujú efektívnosť využitia vloženého kapitálu do podnikateľskej činnosti. Sú hlavným kritériom pre umiestnenie  kapitálu. Sú zostavené ako pomer výsledku hospodárenia vo vzťahu k určitému základu (majetku, vlastnému kapitálu a pod.).

Hodnoty ukazovateľov rentability by mali byť v súlade so snahou maximalizovať efektívnosť podnikania pokiaľ možno čo najvyššie.  Záporná hodnota znamená stratu časti hodnoty vloženého kapitálu.